Na stronie abcdobrejmamy.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Nowy obywatel

Gdy mama z noworodkiem dochod

PHOTOGENICA

zi do siebie po trudach porodu, w tym czasie tatę czeka przeprowadzenie kilku ważnych formalności.

Akt urodzenia
Szpital do 14 dni zgłasza do urzędu stanu cywilnego przyjście dziecka na świat. W tym czasie przeważnie małżonek zgłasza się do USC z dowodami i skróconym aktem ślubu, w celu odebrania aktu urodzenia – formalność załatwiana jest od ręki, bezpłatnie otrzymuje się 3 dokumenty. Jeśli matka jest panną, składa swój akt urodzenia, rozwódka akt urodzenia i małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. Wdowa podobnie – dołączając akt zgonu męża. W przypadku rozwodu lub śmierci męża, jeśli nie minęło 300 dni, mężczyzna zostaje uznany za ojca. Dziecko pochodzące spoza związku mężczyzna uznaje za swoje w USC w obecności matki i kierownika lub przed sądem opiekuńczym, a za granicą również konsula RP.

PESEL
Numer PESEL otrzymuje się po rejestracji w USC, zgłaszając się do biura meldunkowego w urzędzie, dzielnicy lub gminie, gdzie zamieszka dziecko. Na numer PESEL czeka się do kilku tygodni.

Zmiana imienia
Od momentu rejestracji dziecka w USC rodzice mają pół roku na zmianę jego imienia.

Zameldowanie
Zameldowanie zgłasza się w biurze meldunkowym danego miejsca zamieszkania. Jeśli jest to miejsce zamieszkania ojca, powinna przy meldunku być również matka.

Becikowe
Wyróżniamy 3 rodzaje becikowego:
1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (przysługuje wszystkim).
2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (przyznawany, gdy dochód netto rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza 504 zł/os. (583 zł/os. kiedy dziecko jest niepełnosprawne).
3. Becikowe samorządowe (niektóre samorządy finansują ten dodatek).
W celu otrzymania becikowego przysługującego wszystkim musisz złożyć wniosek na piśmie w urzędzie gminy lub miejskim w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Potrzebny będzie również dowód osobisty i odpis aktu urodzenia dziecka oraz pisemne oświadczenie drugiego rodzica, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe.

Uwaga rodzice!

Zmieniają się przepisy i wymagania związane z uzyskaniem becikowego. Do tej pory rodzice nie musieli spełniać żadnych dodatkowych warunków, aby otrzymać to świadczenie.

Od 1 stycznia 2012 r., aby ubiegać się o becikowe, należy przedstawić zaświadczenie lekarskie wydane przez ginekologa prowadzącego. Aby otrzymać taki dokument, mama musi odwiedzić gabinet swojego lekarza nie później niż w 10 tygodniu ciąży. Wymagane są co najmniej trzy wizyty w czasie trwania ciąży. Niespełnienie tego warunku wiąże się z utratą praw do becikowego.

Leave a Reply